Korupcijos prevencija

Kontaktai,kuriais galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas

Mob.: 652 89 364
Elektroninis paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
  • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
  • KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
 

RENGINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI ANTIKORUPCIJOS DIENAI PAMINĖTI 2020 m.

Eil. nr.

Renginio pavadinimas

Renginio data, laikas, vieta

Dalyviai

1.

Dorinio ugdymo pamokų tema „Vertybės, kurios užkerta kelią korupcijos plitimui“. 

2020-12-07-11

Dorinio ugdymo pamokos

I kl. mokiniai

2.

Dailės pamokos II kl. mokiniams tema „Būk sąžiningas“.

2020-12-07-11

Dailės pamokos

II kl. mokiniai

3.

Diskusija „Nauja karta sukurs visuomenę be korupcijos“.

2020-12-08

Klasių valandėlėse

III- IV kl. mokiniai

4.

Informacinės skaidrės antikorupcijos tema gimnazijos svetainėje.

 

www.suduvogimnazija.lt

Gimnazijos bendruomenė

Korupcijos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOJE 2019 METAIS
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 str. 4 d., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuotas 2019 m. I-III ketvirčio laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje pagal Rekomendacijų kriterijus.
Tyrimas atliktas dokumentiniu būdu analizuojant teisės aktus, gimnazijos vidaus dokumentus, kuriais savo veikloje vadovaujasi gimnazija, kitus su analizuojama veikla susijusius dokumentus.

Renginiai, skirti tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti 2019 m.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Renginio pavadinimas

Renginio data, laikas, vieta

Dalyviai

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Dorinio ugdymo pamokų tema-Kaip pažaboti korupciją? Geriausio recepto kūrimas.

2019-12-02 – 12-06

Dorinio ugdymo kabinetai

II gimnazijos klasių mokiniai

Istorijos ir pilietiškumo pamokos ,,Noriu – galiu, duodu – gaunu“.

2019-12-05

3 ir 6 pamokos, 306 kab.

III gimnazijos klasių mokiniai

Istorijos ir pilietiškumo pamoka ,,Pradėk nuo savęs“.

2019-12-06

2 pamoka, 230 kab.

I gimnazijos klasių mokiniai

TV ekrane- informacinės skaidrės antikorupcijos tema.

2019-12-02 – 12-06

Gimnazijos fojė

Gimnazijos bendruomenė

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS 2019-2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Numatomi rezultatai
1. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą

Kiekvienais

mokslo

metais

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Dalykų mokytojai

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos
2. Organizuoti seminarus antikorupcine tematika gimnazijos darbuotojams, šviesti ir informuoti bendruomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, periodiškai vykdyti įvadinius mokymus asmenims, naujai priimtiems dirbti į gimnaziją Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Gimnazijos darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis
3.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu

svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles, tvarkas

 Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

4.

Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, gimnazijoje organizuojant įvairius renginius

(paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, apskritus stalus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu)

Kasmet

gruodžio

mėn. II sav

Direktoriaus

pavaduotojai

Klasių

vadovai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

5. Akcija „Sąžiningumą pradėk nuo savęs – šiandien nenusirašinėk“ Kasmet

Klasių auklėtojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

6.

Užtikrinti skaidrią II  kl. mokinių PUPP ir abiturientų VBE organizavimo ir pravedimo sistemą

Kasmet PUPP ir VBE komisijų pirmininkai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

7.

Gimnazijos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, gimnazijos  tarybai ir Savivaldybės tarybai.

Kasmet Direktorius

Vykdomas gimnazijos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

8.

Viešai skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas

Esant laisvoms darbo vietoms Atsakingas už svetainės tvarkymą Užtikrinamas viešumas
9. Laikytis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Užtikrinamas viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymasis