ADMINISTRACIJA

Audronė Vaičiulienė
Audronė VaičiulienėGIMNAZIJOS DIREKTORĖ
Gyvenimo aprašymas

Informacija ruošiama

Vadybinės funkcijos

Informacija ruošiama

Darbo grafikas

2020–2021 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pietų ir poilsio pertrauka

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Direktorė

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Antradienis

Direktorė

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Trečiadienis

Direktorė

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Ketvirtadienis

Direktorė

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Penktadienis

Direktorė

7.30 val.

12.00–12.30 val.

15.00 val.

Kontaktai
Mob. 8 612 89 093
Lina Juknelienė
Lina JuknelienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
Vadybinės funkcijos
 1. Metodinė pagalba anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos, menų ir technologijų, socialinių mokslų (istorija, geografija, ekonomika, psichologija), žmogaus saugos mokytojams. Šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūra bei kontrolė ir dalykų ilgalaikių planų rengimo koordinavimas, mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų rengimo derinimas.
 2. Bibliotekos ir skaityklos darbo koordinavimas, vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymas, apskaita.
 3. Sveiko gyvenimo būdo programų integravimas į ugdymo procesą, sveikos gyvensenos renginių priežiūra, planų rengimas, bendradarbiavimas su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
 4. Ekskursijų, išvykų, socialinės-pilietinės veiklos koordinavimas, savanorystės veiklų inicijavimas. Mokinių talkų organizavimas.
 5. Mokinių priėmimo į gimnaziją ir išvykimo iš jos dokumentacijos tvarkymas. Mokinių registro tvarkymas, statistinių ataskaitų rengimas. Mokinių asmens bylų dokumentų tvarkymas. Mokinių sveikatos priežiūros kontrolė.
 6. Darbas su I ir II gimnazijos klasių mokiniais (metodinė pagalba, adaptacija, ugdymo priežiūra, klasių auklėtojų veikla, komplektavimas, E dienyno kontrolė, švietimo ir mokymosi pagalba, darbas su tėvais). Apklausų dėl tolimesnio mokymosi (II kl. mokiniams) organizavimas.
 7. Olimpiadų, konkursų, tyrimų, projektų organizavimas ir vykdymas.
 8. Vaiko gerovės komisijos (VGK) koordinavimas, prevencinio darbo, renginių organizavimas, korupcijos prevencijos koordinavimas. Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių ugdymo(si) koordinavimas.
 9. Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimas.
 10. Pedagoginių darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolė (medicininių knygelių, pirmosios pagalbos ir higienos pažymėjimų).
 11. Brandos egzaminų (VBE ir MBE), lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimas ir vykdymas. Darbas su duomenų perdavimo sistema KELTAS.
 12. Išsilavinimo pažymėjimų (I klasių), pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų išrašymo ir apskaitos priežiūra.
 13. Metodinės tarybos ir gimnazijos tarybos darbo koordinavimas.
 14. Mokytojų atestacijos planavimas bei organizavimas.
 15. Gimnazijos ugdymo plano rengimas, darbo grupių būrimas ir veiklų koordinavimas.
 16. Lokalių dokumentų (strateginio, metinio veiklos plano, tvarkų, taisyklių, kitų planų, aprašų) rengimas (rotacijos būdu). Dokumentų DVS KONTORA rengimas, derinimas.
 17. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas (rotacijos būdu).
 18. Savarankiško ir mokymo namie organizavimas I-II klasėse.
 19. Karjeros veiklų koordinavimas I-II klasėse.

 

Darbo grafikas

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Antradienis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Trečiadienis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Ketvirtadienis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.30 val.

12.00–12.30 val.

16.15 val.

Penktadienis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7.30 val.

12.00–12.30 val.

15.00 val.

 

Kontaktai
Mob. 8 699 98 432
Darius Kazlauskas
Darius KazlauskasDirektoriaus pavaduotojas ugdymui
Vadybinės funkcijos
 1. Metodinė pagalba matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų socialinių mokslų (fizika, chemija, biologija), fizinio ugdymo, dorinio ugdymo mokytojams. Šiuos dalykus dėstančių mokytojų darbo priežiūra bei kontrolė ir dalykų ilgalaikių planų rengimo koordinavimas, mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų rengimo derinimas.
 2. Metodinės pagalbos teikimas, veiklos ir elektroninio dienyno priežiūra III - IV klasėse. Darbas su III ir IV gimnazijos klasių mokiniais (individualių planų sudarymas, konsultavimas, keitimas, metodinė pagalba, adaptacija, ugdymo priežiūra, klasių auklėtojų veikla, komplektavimas, E dienyno kontrolė, švietimo ir mokymosi pagalba, darbas su tėvais).
 3. Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas ir priežiūra, gimnazijos neformaliojo ugdymo plano sudarymas. Neformaliojo ugdymo tvarkaraščio sudarymas. Klasių valandėlių tvarkaraščių sudarymas.
 4. Gimnazijos tinklapio, gmail dokumentų bazės kontrolė.
 5. Gimnazijos darbuotojų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas.
 6. Pamokų paskirstymo lentelės tarifikacijai paruošimas.
 7. Pedagogų duomenų bazės tvarkymas. Statistinės ataskaitos (3-mokykla) rengimas. Mokytojų asmens bylų dokumentacijos tvarkymas.
 8. Pamokų tvarkaraščio sudarymas. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimas ir kontrolė.
 9. Išsilavinimo pažymėjimų (III klasių), vidurinio ugdymo išsilavinimo dokumentų apskaitos priežiūra. Brandos atestatų išdavimo organizavimas ir priežiūra.
 10. Mokytojų budėjimo organizavimas ir priežiūra.
 11. Mokinių parlamento darbo koordinavimas.
 12. Mokymosi pagalbos mokiniui konsultaciniame centre organizavimas, apskaita ir priežiūra.
 13. Vadovavimas viešųjų pirkimų, inventorizacijos, turto nurašymų darbo grupėms.
 14. Lokalių dokumentų (strateginio, metinio veiklos plano, tvarkų, taisyklių, kitų planų, aprašų) rengimas (rotacijos būdu). Dokumentų DVS KONTORA rengimas, derinimas.
 15. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas (rotacijos būdu).
 16. Savarankiško ir mokymo namie organizavimas III-IV klasėse.
 17. Karjeros veiklų koordinavimas III-IV klasėse.
Darbo grafikas

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS 

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7.50 val.

12.00–12.30 val.

17.50 val.

Mokytojas

9.50–10.35 val.

11.00–11.45 val.

Antradienis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7.50 val.

12.00–12.30 val.

17.50 val.

Mokytojas

8.00–8.45 val.

8.55–9.40 val.

Trečiadienis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7.50 val.

12.00–12.30 val.

17.05 val.

Mokytojas

8.55–9.40 val.

Ketvirtadienis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7.50 val.

11.40–12.10 val.

17.05 val.

Mokytojas

12.10–12.55 val.

Penktadienis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

7.50 val.

12.00–12.30 val.

16.20 val.

 

Kontaktai
Mob. 8 651 44 307
Kristina Plycnerienė
Kristina PlycnerienėDirektoriaus pavaduotoja ūkiui
Vadybinės funkcijos

Informacija ruošiama

Darbo grafikas

2021–2022 MOKSLO METŲ DARBO LAIKO GRAFIKAS

Darbo diena

Darbo funkcija

Darbo pradžia

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

Darbo pabaiga

Pirmadienis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.00 val.

12.00–12.30 val.

17.00 val.

Antradienis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.00 val.

12.00–12.30 val.

17.00 val.

Trečiadienis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.00 val.

12.00–12.30 val.

15.45 val.

Ketvirtadienis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.00 val.

12.00–12.30 val.

17.00 val.

Penktadienis

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

8.00 val.

12.00–12.30 val.

15.45 val.

 

Kontaktai
Mob. 8 607 33 458