PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJĄ TVARKA

 1. Mokinių priėmimas į Marijampolės Sūduvos gimnaziją vykdomas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d sprendimu Nr. 1-55 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, keičiama priėmimo į Marijampolės Sūduvos gimnaziją tvarka:
  • į pagrindinio ugdymo programos 9 (I gimnazijos) klasę prašymai priimami nuo sausio 2 d. iki liepos 5 d. Mokymo sutartys sudaromos iki liepos 20 d.;
  • į kitas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų klases (II, III ir IV gimnazijos) – nuo sausio 2 d. iki liepos 31 d. Mokymo sutartys sudaromos iki rugpjūčio 15 d.
 3. Prašymus dėl priėmimo bei mokymo sutarties formą galima pildyti gimnazijos tinklalapyje arba atvykus į gimnaziją. Pasirašytus prašymus ir mokymo sutartis (2 egzempliorius) reikia atsiųsti adresu rastine@suduva.marijampole.lm.lt arba atnešti į gimnaziją iki aukščiau nustatytos datos.
 4. Mokinys, naujai atvykęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas, pateikia:
  • prašymą mokytis pagal pasirinktą ugdymo programą;
  • gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus;
  • į gimnaziją priimant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  • skaitmeninę foto nuotrauką. Nuotrauka turi būti ne mažesnė kaip 318 px pločio ir 354 px aukščio (gali būti didesnė) ir 3x4 formatu. Skaitmeninei nuotraukai galima fotografuotis foto ateljė arba patiems (su fotoaparatu ar mobiliu telefonu). Reikalavimai nuotraukai fotografuojantis patiems: baltas fonas, neturi būti jokių pašalinių daiktų, neturi būti šešėlių, bei akinių stiklo ir rėmelių atspindžių, veidas turi užimti ne daugiau kaip 40–50 proc. nuotraukos ploto.

Skaitmeninę nuotrauką siųsti elektroniniu paštu suduva215@gmail.com nuo liepos 15 d. iki liepos 31 d. arba atnešti į gimnazijos raštinę USB laikmenoje sutarties pasirašymo metu. Atsiunčiant ar atnešant nuotrauką, jos pavadinime turi būti nurodoma vaiko vardas ir pavardė ir nurodomas tikslus vaiko elektroninis paštas. Siunčiant elektroniniu paštu skaitmeninę nuotrauką, laiško temoje turi būti nurodoma – „NUOTRAUKA ELEKTRONINIAM PAŽYMĖJIMUI“.

 • vieną foto nuotrauką 3x4 cm, jeigu bus reikalingas pavėžėjimas į gimnaziją.
 1. Iš užsienio atvykę asmenys ir asmenys, baigę užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, laisvai kalbantys lietuviškai ir pageidaujantys tęsti mokymąsi gimnazijoje, priimami bendra tvarka. Gimnazija pagal turimą informaciją (pateikus asmens patirtį ir pasiekimus įrodančius dokumentus, atsižvelgusi į jo amžių, pokalbius su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), priima asmenį mokytis į klasę, kurioje mokosi jo bendraamžiai.
 2. Prašymus už mokinį iki 14 metų gimnazijos direktoriui teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų mokiniai prašymus pateikti gali patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.
 3. Prašymai gimnazijoje registruojami Dokumentų valdymo sistemoje.
 4. Mokiniai į gimnaziją priimami tik pateikę visus reikalingus dokumentus, t. y. nepasirašęs Mokymo sutarties ir / arba nepristatęs įgyto išsilavinimo pažymėjimo ar dokumento, liudijančio turimus mokymosi pasiekimus, mokinys į gimnaziją nepriimamas.
 5. Priimtų mokinių paskirstymas į klases skelbiamas po rugpjūčio 25 dienos.
 6. Gimnazijoje esančiuose ar naujai formuojamuose klasių komplektuose esant laisvų vietų, gimnazijos direktorius savo įsakymu gali pratęsti prašymų priėmimo terminą arba paskelbti papildomą priėmimą.
 7. Gimnazijos klasės formuojamos taip, kad visų klasių mokinių pažangumas būtų kiek įmanoma panašesnis.
 8. Paskirstant mokinius į I gimnazijos klases atsižvelgiama į:
  • priimtų berniukų ir mergaičių skaičių;
  • antros užsienio k. (vokiečių k., rusų k.) pasirinkimą;
  • dorinio ugdymo dalyko (etika, tikyba) pasirinkimą.
 9. Formuojant I gimnazijos klases, į mokinių ir tėvų pageidavimus atsižvelgiama, jeigu jie neprieštarauja kitų mokinių ir gimnazijos interesams.