Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės Sūduvos gimnazijos matematikos mokytojo pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1,2 etato darbo krūviu.
Grupė – specialistai. Mokytojas pavaldus pavaduotojui ugdymui.
A2 lygio pareigybė. Pareiginės algos koeficientas 8,11–11,39 (pagal turimą kvalifikaciją ir pedagoginio darbo stažą).
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
 1. Matematikos mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  • turėti aukštąjį išsilavinimą;
  • turėti matematikos dalyko specialisto ir pedagogo kvalifikaciją;
  • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, gimnazijos nuostatus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą;
  • privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti „Word“, „Excel“, „Power Point“ programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
  • privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (arba studijų metu yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursą);
  • privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  • pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę;
  • turėti galiojančius privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus;
  • gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą, tirti pedagogines situacijas, tirti ir kurti savo veiksmingas mokymo(si) strategijas, rengti ugdymo projektus, skleisti gerąją pedagoginio darbo patirtį;
  • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias.
 2. Šias pareigas einantis specialusis pedagogas vykdo šias funkcijas:
  • užtikrina geros kokybės ugdymą, ugdo remdamasis ugdymo programomis, mokinių gebėjimais ir polinkiais, stiprina mokinių mokymosi motyvaciją ir pasitikėjimą savo gebėjimais, suteikia reikiamą pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikydamas jiems dalyko programą, turinį, metodus;
  • pagal gimnazijos ugdymo planą, pamokų tvarkaraštį ir neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštį veda pamokas, įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti;
  • vykdo funkcijas, susijusias su kontaktinėmis valandomis:
   • planuoja ugdymo procesą, rengia neformaliojo vaikų švietimo programas, ruošiasi pamokoms, parenka mokomąją medžiagą ir sudaro individualizuotas užduotis, suteikdamas mokiniams bendrosiose ugdymo programose numatytas žinias, ugdydamas gebėjimus bei kompetencijas; nešališkai vertina mokinių pasiekimus ir informuoja apie mokymosi pažangą mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus);
   • tikrina mokinių rašto darbus.
  • planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas gimnazijos bendruomenei, bendradarbiauja su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais bei administracija, kad būtų pasiekti mokymo tikslai, dalyvauja gimnazijos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo ir kituose renginiuose, darbo grupėse ir komisijose, profesiškai tobulėja; laiku tvarko savo veiklos dokumentus, vykdo kitus teisėtus Gimnazijos vadovų pavedimus ir Gimnazijos tarybos nutarimus:
   • dalyvauja gimnazijos organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, metodinių ir darbo grupių susirinkimuose;
   • dalyvauja Atvirų durų dienose;
   • stebi ir fiksuoja ugdomų mokinių individualią pažangą, aptaria susirinkimuose;
   • pagal poreikį konsultuoja mokinius;
   • suderinęs su gimnazijos direktoriumi, vadovauja klasei, vykdo kitą ugdomąją veiklą;
   • vykdo kitus gimnazijos vadovų pavedimus (dalyvauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, tarpinių bei brandos egzaminų, mokinių tyrimų vykdymo, vertinimo, apeliacinėse ir kitose gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose ir pan.).
  • užtikrina mokinių saugumą pertraukų metu gimnazijoje.