Tūkstantmečio mokyklos II

NG logo

NKL Logo Horizontal RGB

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.
 
Projekto aprašymas
 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

PROJEKTO PARTNERIO PAVADINIMAS – MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA, kuri įgyvendina šias 1–3 punkte numatytas veiklas:

 1. Tarptautinės informacijos ir lyderių centras. Bus įkurtas ir įveiklintas „Vadovų-lyderių klubas“, vykdomi metodinės tarybos, TUC-o Tolerancijos ugdymo centro), MEPA (Mokyklos Europos parlamento ambasadorės), „Erasmus“, tarptautinės savanorystės projektai, bendradarbiaus lyderių komandos, mokinių parlamentas, jaunosios mokinių bendrovės). Erdvė komunikacijai, bendradarbiavimui, veiklų viešinimui. Per tinklaveiką bus sudaromos galimybės naudotis įranga visoms Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms. Planuojamos tiek formalios, tiek neformalios veiklos. Vysk gerosios patirties sklaida išplėtojant tinklaveiką. Savivaldybės mokyklų mokytojai ir vadovai dalinsis sukauptomis žiniomis ir gerąja patirtimi švietimo bendruomenėse taip perduodami naudingą informaciją kolegoms.
Numatoma kiekvieną mėn. organizuoti reguliarius mokyklų vadovų susitikimus kolegialiam mokymuisi, dalinimuisi patirtimi bei praktinėms savivaldybei aktualioms STEAM ugdymo organizavimo, ugdymo proceso atnaujinimo, įtraukiojo ugdymo problemoms spręsti. Į susitikimus bus kviečiami TŪM programoje nedalyvaujančių mokyklų vadovai. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį numatoma organizuoti 4 klubo renginius (po 100 dalyvių, kiekvieno trukmė – 4 val.), kuriems bus pasitelkti moderavimo paslaugų tiekėjai.
 1. Įtraukties centras (biblioteka, kur užtikrintas žmonių su fizine negalia patekimas). Bus įgyvendinama orientuota į mokyklos tobulinimo praktiką ilgalaikė profesinio tobulėjimo programa, vyks mokymai mokyklų bendruomenių komandoms. Rengiami asmeniniai projektiniai ir kūrybiniai darbai, brandos darbo rašymas, vyks suasmenintas mokymasis, įkurtas namų darbų ruošimo klubas socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams, konsultacinis centras. Sukurta infrastruktūra galės naudotis visi Marijampolės savivaldybės mokiniai. Planuojamos tiek formalios, tiek neformalios veiklos. Naujosiomis technologijomis grįstos priemonės padės pedagogams dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Šios priemonės bus skirtos ugdyti ir lavinti stambiąją ir smulkiąją mokinių motoriką, stimuliuoti ar raminti sensorinę sistemą, padėti komunikuoti. Vyks Namų darbų ruošimo klubas bei individualios/ grupinės mokytojų konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų. Organizuojamos tėvų ir mokytojų konsultacijos ir bendri renginiai su sunkumų patiriančiomis šeimomis bei jose augančiais vaikais. Meninės krypties veiklos, edukacijos, debatai, viktorinos, protmūšiai, filmų aptarimai, susitikimai su negalios bendruomene, asmeninio augimo klubai. Organizuojamos mokinių ir mokytojų kūrybinės dirbtuvės, kuriuose ugdomi matematinio samprotavimo įgūdžiai.
 2. Gamtos m. laboratorijų įrengimas (fizika, chemija, biologija), robotikos centras. Universalaus dizaino mokymuisi modelio diegimas: gamtos mokslų ir matematikos geros pamokos įtraukties link rekomendacijų parengimas Marijampolės savivaldybės mokykloms. Susitarimas dėl šiuolaikinės pamokos įtraukties link požymių, kriterijų mokykloje organizuojant kolegialų mokymąsi. Įrengtose erdvėse vyks akademinės bendruomenės organizuojamos veiklos (9–12 kl. mokiniams), užtikrinamas gamtos mokslų standarto įgyvendinimas, matematikos akademijos ir kitos veiklos.

Robotikos centre bus sudaromos galimybės mokiniams kurti, praktiškai susipažinti su šiuolaikinės elektronikos technologijų procesais, realizuoti savo idėjas ir projektus bei pasiruošti robotikos varžyboms. Pagrindinės veiklos: konstravimas, programavimas, maketavimas. Įrengus erdvę, bus užtikrinamas tęstinumas, kadangi mokiniai galės specializuotis robotikos veiklose nuo 1 iki 12 klasės. Pasiruošimas ir dalyvavimas įvairiose robotikos varžybose skatins lyderystę ir bendruomeniškumą.

STEAM ugdymo standarto sukūrimas Marijampolės savivaldybėje. STEAM standarto sukūrimas orientuotas į ugdymo turinį ir vykdomas veiklas siekiant išnaudoti partnerius, profesionalus pasitelkiat esamą ir sukurtą STEAM infrastruktūrą. Įkurta gamtos mokslų ir matematikos akademija TŪM mokyklų mokiniams ir mokytojams. Sukurtas gamtos mokslų standartas Marijampolės savivaldybėje, bus įtraukiami visi Marijampolės savivaldybės mokyklų gamtos mokslų mokytojai. Sukurtu standartu naudosis visos savivaldybės mokyklos. STEAM ugdymo patirties sklaidos renginys – konferencija „Šiuolaikinės technologijos ir atradimai pamokoje“. Planuojamas respublikinio masto renginys sudarant sąlygas dalyvauti ir kitų savivaldybių mokykloms.

 1. Ugdomųjų erdvių, atitinkančių universalaus dizaino principus, įveiklinimas matematikos ir gamtos m. kabinetuose. Mokymosi aplinkos tarnaus matematikos ir gamtos m. savivaldžiam mokymuisi naudojant skaitmeninę personalizuoto mokymosi platformą, pamokose įtraukiamas kiekvienas mokinys pagal jo gebėjimus ir galias, augs mokymosi motyvacija, gerės mokymosi pasiekimai. Sukurta lengvai transformuojama, bebarjerė aplinka kiekvienam mokiniui. Numatoma organizuoti kolegialaus mokymosi praktikas vedant atviras pamokas ir / ar edukacines veiklas – ne mažiau nei po vieną STEAM dalykų pamoką.
 2. Renginių salės įveiklinimas. Bus sukurta Ilgalaikės projektinės veiklos su profesionaliais teatro menininkais programa. Įkurta šiuolaikinio šokio (teatro) studija (mokomasi šokio technikų iš klasikinio, moderniojo, džiazo šokio stilių) bei garso operatoriaus ir šviesų meno studija (muzikinio kūrybiškumo ugdymo kompetencija). Veiks internetinio meno kūrybinės dirbtuvės (vizualus menas, internetinė TV, Jaunųjų Lietuvos kūrėjų darbų aptarimai ir diskusijos).
 3. Matematikai skirtos personalizuoto mokymosi platformos 9–12 klasių mokiniams diegimas. Personalizuoto mokymosi platforma padės mokiniams pasiruošti matematikos egzaminui pagal nuoseklų, suasmenintą mokymosi planą per interaktyvų vaizdo ir užduočių turinį.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai:

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis.
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.