foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Mob. telefonas : (8 652) 89364

Elektroninis paštas:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 5-7 punktais, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atliktas Marijampolės Sūduvos gimnazijos pasirinktos veiklos srities atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas.

Analizuotas 2019 m. IV ketvirčio ir 2020 m. I–III ketvirčio laikotarpis.

  1. Veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatymas.

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta gimnazijos personalo valdymo ir administravimo veiklos sritis, nes gimnazijoje buvo vykdomi du konkursai (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytą kriterijų).

Skaityti daugiau...

 
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOJE 2019 METAIS
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 str. 4 d., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuotas 2019 m. I-III ketvirčio laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas Turto ir lėšų valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje pagal Rekomendacijų kriterijus.
Tyrimas atliktas dokumentiniu būdu analizuojant teisės aktus, gimnazijos vidaus dokumentus, kuriais savo veikloje vadovaujasi gimnazija, kitus su analizuojama veikla susijusius dokumentus.

Skaityti daugiau...

Švietimo įstaigos pavadinimas

Renginio pavadinimas

Renginio data, laikas, vieta

Dalyviai

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Dorinio ugdymo pamokų tema-Kaip pažaboti korupciją? Geriausio recepto kūrimas.

2019-12-02 – 12-06

Dorinio ugdymo kabinetai

II gimnazijos klasių mokiniai

Istorijos ir pilietiškumo pamokos ,,Noriu – galiu, duodu – gaunu“.

2019-12-05

3 ir 6 pamokos, 306 kab.

III gimnazijos klasių mokiniai

Istorijos ir pilietiškumo pamoka ,,Pradėk nuo savęs“.

2019-12-06

2 pamoka, 230 kab.

I gimnazijos klasių mokiniai

TV ekrane- informacinės skaidrės antikorupcijos tema.

2019-12-02 – 12-06

Gimnazijos fojė

Gimnazijos bendruomenė

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo laikas Vykdytojai Numatomi rezultatai
1. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietinio ugdymo, istorijos, etikos mokomuosius dalykus ir klasių auklėtojų veiklą, neformalųjį ugdymą

Kiekvienais

mokslo

metais

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui

Dalykų mokytojai

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos
2. Organizuoti seminarus antikorupcine tematika gimnazijos darbuotojams, šviesti ir informuoti bendruomenę, puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą, periodiškai vykdyti įvadinius mokymus asmenims, naujai priimtiems dirbti į gimnaziją Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Gimnazijos darbuotojai bus geriau supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis
3.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti antikorupciniu požiūriu

svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Sistemingai atnaujinti galiojančias taisykles, tvarkas

 Per du metus kartą

Direktorius

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

4.

Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, gimnazijoje organizuojant įvairius renginius

(paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, apskritus stalus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu)

Kasmet

gruodžio

mėn. II sav

Direktoriaus

pavaduotojai

Klasių

vadovai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

5. Akcija „Sąžiningumą pradėk nuo savęs – šiandien nenusirašinėk“ Kasmet

Klasių auklėtojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

6.

Užtikrinti skaidrią II  kl. mokinių PUPP ir abiturientų VBE organizavimo ir pravedimo sistemą

Kasmet PUPP ir VBE komisijų pirmininkai

Ugdoma nepakanti

korupcijai mokinių

pilietinė pozicija

7.

Gimnazijos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, gimnazijos  tarybai ir Savivaldybės tarybai.

Kasmet Direktorius

Vykdomas gimnazijos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą

8.

Viešai skelbti gimnazijos internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas

Esant laisvoms darbo vietoms Atsakingas už svetainės tvarkymą Užtikrinamas viešumas
9. Laikytis viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų Nuolat Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Užtikrinamas viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymasis

__________________________________

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.