Aktuali informacija dėl testavimo gimnazijoje

2022 m. sausio 12 d. Švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo priimtas bendras susitarimas – Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose savikontrolės testus atlikti mokyklose du kartus per savaitę (kaip ir buvo įprasta).
 Tad Sūduvos gimnazijoje greitųjų antigenų testais mokiniai ir toliau testuojami pirmadieniais ir ketvirtadieniais.
                                           Administracija

Informacija tėvams

Išvykimas iš gimnazijos

1. Išvykstančių iš gimnazijos mokinių tėvai (globėjai) raštinėje pateikia prašymą dėl dukros ar sūnaus išbraukimo iš mokinių sąrašų.

2. Mokinys, iki išvykdamas iš gimnazijos, pateikia direktoriui atsiskaitymo lapą, kuriame parašais patvirtinta, kad jis neskolingas gimnazijai, pvz.: knygų, spintelės rakto ir pan.

3. Gimnazija įsipareigoja išvykstančiam mokiniui išduoti pažymą apie jo mokymosi rezultatus per 3 darbo dienas.

4.Su kiekvienu išvykstančiu mokiniu mokymo sutartis nutraukiama.

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už mokinių duomenų bazės tvarkymą, išbraukia mokinį iš klasės sąrašų gimnazijos moksleivių duomenų bazėje.