foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

1. Ugdymo organizavimo tvarka nustatoma iki einamų metų liepos 1 d. remiantis bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro.
2. Ugdymo organizavimo tvarkai nustatyti sudaroma darbo grupė iš mokinių, mokytojų, administracijos atstovų, kuri iki einamų metų gegužės 1 d. projektą pateikia gimnazijos direktoriui, Mokytojų tarybai ir iki birželio 1 d. Gimnazijos tarybai.
3. Mokinių atostogų metu organizuojama kabinetų ir klasių pasirengimo darbui apžiūra. Apžiūrą vykdo administracija.
4. Dalykų mokytojai iki einamų metų rugsėjo 5 d. pristato juos kuruojantiems direktoriaus pavaduotojams ugdymui savo dalykų teminius išplanavimus, modulių, pasirenkamųjų dalykų, mokomųjų dalykų programas.
5. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui iki einamų metų rugsėjo 10 d. suderina arba pateikia tvirtinti gimnazijos direktoriui savo kuruojamų dalykų mokytojų teminius išplanavimus, individualias programas, modulių, pasirenkamųjų dalykų programas, kartu su parengtu sąrašu, kuriame nurodomas dalykas, programą ar teminį planą rengusio mokytojo vardas, pavardė. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už teminių planų, programų atitikimą reikalavimams
6. Papildomojo ugdymo, pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla ir jų mokymo organizavimas:
  6.1. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių poreikis tiriamas iki balandžio 1 d.
  6.2. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla pateikiama mokiniams iki gegužės 1 d.
  6.3. Mokiniai pasirinkimą prašymo forma pateikia iki birželio 1 d.
7. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarka:
  7.1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas vykdomas vadovaujantis Pasiekimų ir pažangos vertinimo samprata bei Marijampolės Sūduvos vidurinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo programa 2009 – 2012m., patvirtinta 2009 m. kovo 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 120.
  7.2. Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, gimnazijos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
  7.3. Mokinių, kurie mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą pasiekimai vertinami 10 balų pasiekimų vertinimo sistema. Dorinio ugdymo, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiekimai pažymiais nevertinami, mokinio pasiekimai per pusmetį fiksuojami įskaita, o pusmečių ir metiniai - „įskaityta“, „neįskaityta“. Mokytojai tarpusavyje derina mokinių pažangos ir pasiekimų metodiką tarp paralelių klasių, pereinant iš klasės į klasę ir iš vienos ugdymo pakopos į kitą. Individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų poreikių turintiems mokiniams išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų išgales, atitinkamai individualizuojamas ir jų vertinimas.
  7.4. Apibendrinta informacija apie individualią mokinio, mokinių grupės ar klasės pažangą bei pasiekimus fiksuojama pagal gimnazijos nustatytą tvarką ir pasirinkus tokią fiksavimo formą, kad įvertinimai mokiniui būtų aiškūs ir suprantami, atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų tobulėti; mokytojui padėtų stebėti ugdymo veiksmingumą.
  7.5. Mokinių pastangų ir žinių vertinimas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.                                fiksuojamas elektroniniame dienyne. Jeigu tėvai (globėjai) neturi galimybių naudotis elektroniniu dienynu, kiekvieno mėnesio pabaigoje klasės vadovas šiuos tėvus raštu informuoja apie jų vaikų mokymosi rezultatus. Pasibaigus pusmečiams ir mokslo metams klasės vadovas raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus) apie nepatenkinamus įvertinimus, paskirtus papildomus darbus, jų atlikimo bei atsiskaitymo laiką ir formas.
  7.6. Kėlimas į aukštesnę klasę: mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, Mokytojų tarybai nutarus, direktoriaus įsakymu keliamas į aukštesnę klasę. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto Mokytojų taryba, galutinį sprendimą priima direktorius. Esant nepatenkinamiems pusmečių įvertinimams, Mokytojų taryba nagrinėja mokinio atsilikimo moksle priežastis, įvertina mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus. Išanalizavusi minėtus rodiklius, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.). Mokytojų taryba, atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą, nustatyta tvarka klasės auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
  7.7. Mokiniams, baigusiems Viduriniojo ugdymo programą, organizuojami brandos egzaminai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (ir šio įsakymo naujomis redakcijomis).
  7.8. Mokiniams, baigusiems Pagrindinio ugdymo programą, organizuojama Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-3525 redakcija).

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.