foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Marijampolės Sūduvos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio     d. įsakymu Nr. V-
PRITARTA
Marijampolės Sūduvos gimnazijos tarybos 2020 m. rugpjūčio 25 d.
posėdyje protokolu Nr. 2-
 
MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS 20202021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – gimnazijos) ugdymo plano tikslas – stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
 2. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:
  • Skirtingų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiksmingo ugdymo(si) bei socialinio emocinio intelekto stiprinimas.
  • Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
 3. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2019–2020 ir 2020–2021 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt.
 4. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis.
 5. 2019–2020 m. m. gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo įvertinimas:
  • Ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas iškeltiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti: mokinių pažangos ir pasiekimų optimizavimui, vertinimo būdų ir formų dermės įgyvendinimui, pagalbos mokiniui sistemos bei bendruomenės narių gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti tobulinimui. Mokymosi sunkumų turintiems ar dėl ligos bei kitų svarbių priežasčių pamokas praleidusiems mokiniams buvo skirtos konsultacinės valandos žinių spragoms likviduoti, gabiems mokiniams – olimpiadoms, konkursams ruoštis. Didinant ugdymo galimybes įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams, pagrindiniame ugdyme lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai dėstyti buvo sudaromos atskiros grupės akademinių bei praktinių polinkių mokiniams. Gimnazijos ugdymo plane gimnazija numato prioritetines veiklų sritis ir joms naudoja neformaliajam vaikų švietimui, mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas.
  • Atsižvelgus į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės rekomendacijas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenis, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, prioritetinė sritis 2020–2021 mokslo metais – socialinis ir pilietinis ugdymas kaip asmenybės vertybių ir pažangos pamatas.

 

II SKYRIUS
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

 1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse:
  • 2020–2021 mokslo metai:
   • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.
   • ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos;
   • ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 • ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl pusmečių trukmės:
  • I pusmetis I–IV klasių mokiniams – rugsėjo 1–sausio 29 d.;
  • II pusmetis I–III klasių mokiniams – vasario 1–birželio 23 d.;
  • II pusmetis IV klasių mokiniams – vasario 1–gegužės 24 d.
 1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams birželio 24 d. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.
 2. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 3. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 4. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 5. Ekstremali temperatūra – gimnazijos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:
  • minus 25 °C ar žemesnė. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, pamokos nevyksta I–IV gimnazijos klasių mokiniams. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
  • 30 °C ar aukštesnė. Temperatūrai mokymosi patalpose viršijus HN reikalavimus, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas nuotoliniu būdu, projektinės veiklos forma, kitais netradiciniais būdais ir metodais (lauko klasėje – gimnazijos vidiniame kiemelyje, gamtoje, muziejuose, išvykose).
 6. Gimnazijos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso būdu, priima sprendimus:
  • laikinai koreguoja ugdymo proceso įgyvendinimą (keičia nustatytą pamokų trukmę; keičia nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką; ugdymo procesą perkelia į kitas aplinkas; priima kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei);
  • laikinai stabdo ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių gimnazijos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt. Ugdymo procesas gimnazijos vadovo sprendimu yra laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, vadovas sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu;
  • ugdymo procesą organizuoja nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu:
   • mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu gimnazijoje vykdomas vadovaujantis „Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1005 ir atnaujintomis „Marijampolės Sūduvos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu 2020–2021 m. m. priemonių planu ir taisyklėmis“, patvirtintomis Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-49;
   • gimnazija atitinka kriterijus, nustatytus aprašo 4–8 punktuose;
   • gimnazija yra įvaldžiusi naudojamą virtualią mokymo aplinką, kurią sudaro bendra sistema Office 365 ir keletas skirtingų technologinių priemonių:
    • elektroninis dienynas;
    • keitimosi failais priemonės: diskai „debesys“ ir kt.;
    • asinchroninės komunikacijos priemonės: elektroninis paštas, sms, egzaminatorius, E. test ir pan., kurioms skiriama 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko per savaitę;
    • sinchroninės komunikacijos priemonės: skaitmeninis pokalbių kambarys uždaroje FB grupėje, telefonas ir kt.
   • mokinių kompetencijoms ugdyti(is) / įgyti naudojamos mokymo(si) priemonės ir ištekliai, kurie yra kaupiami gimnazijos naudojamoje virtualioje mokymo(si) aplinkoje – google diske, debesyse:
    • pamokų, veiklų ir konsultacijų tvarkaraštis;
    • dalyko / modulio mokymo(si) turinio planas;
    • mokymo(si) ištekliai: sąvokos, vadovėliai, temai aktuali garso ir vaizdo medžiaga, pateiktys, veiklų / užduočių pavyzdžiai, nuorodos į mokymosi išteklius, užduočių paketai;
    • apibrėžti mokymo(si) pasiekimų vertinimo kriterijai, atsižvelgiant į nuotolinio mokymo organizavimo specifiką.
   • mokytojai, mokantys mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, yra įgiję skaitmeninio raštingumo kompetencijas ir taiko jas ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais);
   • gimnazijoje yra užtikrinama mokymui(si) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu reikalinga kompiuterinė įranga ir interneto prieiga;
   • gimnazija, organizuodama mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenų apsaugos, kibernetinės saugos, autorinių teisių, smurto, patyčių prevencijos nuostatų laikymąsi.

UGDYMOS PLANAS ( PILNA VERSIJA)

499 4997293 pdf file icon png transparent png

Skirkite 1,2% nuo GPM

Draugai

 

new logo IL 254x75

naujausias1

 

Be pavadinimo

Sveikatiada logo PNG

Chrestomatija baner

logoLDK istorija

small tinklas

 

musu pinigai

EMP sugedo 210x105

GPIS

ibtywb2

© 2021 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.