foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Priimtų į gimnazijos klases mokinių sąrašas 2020-2021 mokslo metams

Ištrauka iš gimnazijos veiklos plano 2019-2020 m.m.

Tikslas - toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Uždaviniai:

    1. Kurti motyvuojančios ugdymo(si) aplinkos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką. 
    2. Tobulinant ugdymo(si) veiklas, skatinančias kiekvieno mokinio pažinimą, mokymosi strategijų ir vertinimo įvairovės taikymą, siekti mokinių individualios pažangos.

Tikslas

Toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Terminai

Ištekliai ir kaštai

Vykdytojai

1. Kurti motyvuojančios ugdymo(si) aplinkos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką.

1.1.Stiprinti mokinių pasitikėjimo savimi kompetenciją.

Mokytojai kuria pozityvią mokymosi aplinką, stiprinančią vidinę vaiko motyvaciją, vengia kurti „lenktyniavimą“ tarp mokinių. Mokiniai motyvuojami lankyti pamokas. Psichologė veda mokiniams (mokytojams) valandėles-seminarus apie pasitikėjimo savo jėgomis ugdymą, savivertės stiprinimą.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Psichologė, kuruojančios pavaduotojos ugdymui, klasės auklėtojai

1.2. Naujai atvykusiems I klasių mokiniams organizuoti diskusiją su gimnazijos administracija: pristatyti gimnazijos tikslus, uždavinius, lūkesčius, išklausyti mokinių pasiūlymus gimnazijos veiklai tobulinti.

Mokiniai žino, kokie gimnazijos prioritetai, tvarka, kokias paslaugas jie čia gaus, ko iš jų tikimasi, kaip tapti šios draugiškos bendruomenės nariais, kuria gimnazisto garbės kodeksą. Išgirstami jų lūkesčiai, pasiūlymai, problemos, išsiaiškinama, kaip visi kartu jas galime išspręsti.

Nuo rugsėjo 30 d.

Intelektualiniai

Administracija, psichologė, klasių auklėtojai

1.3.Stiprinti mokinių vidinę motyvaciją laikytis drausmės bei jausti atsakomybę už savo mokymąsi (veiklos pagal VGK ir specialistų metų planus).

Mokiniams ugdoma ne tik išorinė, bet ir vidinė drausmė, jie išmokyti nusistatyti drausmės ribas, suvokti laisvės ir atsakomybės ribas. Mokytojai giria pastangas, ne tik pasiekimus, moko, kad netinkamas elgesys turi pasekmes, t.y. ugdo mokinių vidinę kontrolę.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija, psichologė, socialinė pedagogė, dalykų mokytojai, auklėtojai

1.4.Tradiciškai rugsėjo mėnesį atlikti tyrimą nustatant naujai atvykusių mokinių mokymosi stilių; informaciją teikti klasių auklėtojams ir mokytojams.

Klasių auklėtojai, gavę tyrimo rezultatus, supažindina su jais dėstančius mokytojus. Dalyko mokytojai planuoja pamokų veiklas atsižvelgdami į kiekvieno mokinio poreikius ir mokymosi stilių.

Rugsėjo mėn.

Intelektualiniai

Psichologė, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos

1.5.Vadovaujantis mokinių mokymosi stilių tyrimo rezultatais, išnaudoti įvairias mokymo strategijas, tinkančias įvairių   mokinių tempui ir poreikiams.

Atsižvelgiama į mokinio mokymosi stilių, tad ir veiklos pamokoje, pamokos turinys, mokymosi tempas parenkamas atskiriems mokiniams pagal poreikius ir gebėjimus.

Gimnazijoje siekiama, kad I klasių mokiniai atsineštų standartizuotų testų vertinimo lapo kopiją.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos

1.6. Pamokose inicijuoti bendradarbiaujančių grupių darbo formas, skatinančias savitarpio pagalbą bei atsakomybę mokantis.

Aktyvėja netradicinių darbo formų taikymas pamokose. Stiprėja mokinių bendradarbiavimo kultūra, kiekvienas mokinys prisiima atsakomybę už grupės darbą, geba įvertinti bendraklasių ir savo pasiekimus, kliuvinius, numato spragų likvidavimo kelius.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos

1.7.Mokymo procesą tikslingiau orientuoti į mokymosi partnerystės paradigmą.

Pamokoje vyrauja mokytojo – mokinio dialogas. Dirbant poroje ar grupėje mokiniai išmoksta bendradarbiauti, gauti (teikti) pagalbą, pasiskirstyti vaidmenimis, jausti atsakomybę ne tik už savo, bet ir draugo ar visą grupės mokymąsi.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Kuruojančios pavaduotojos, dalykų mokytojai

1.8.Ugdymo procesui efektyvinti įvairių dalykų pamokose aktyviau naudotis išmaniosios klasės galimybėmis, egzaminatorius.lt sistema.

Mokiniams dalis pamokų vyksta planšetinių kompiuterių klasėje, jie savarankiškai, savo tempu atlieka mokytojų paruoštus testus, mokosi egzaminatorius.lt sistemoje, pamokos gale mato savo darbo rezultatus, žino tobulintinus gebėjimus.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos

1.9. Tikslingai išnaudoti už gimnazijos ribų esančias edukacines aplinkas, įvairių mokslo, studijų ir verslo institucijų laboratorinę įrangą mokinių mokymuisi, mokymosi proceso tyrinėjant didinimui.

Pamokos vyksta ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų (K. Griniaus, Putino ir kt. muziejuose, edukacinėse išvykose, „Spindulio“ kino teatre, KTU laboratorijose ir pan.). Stiprėja teorijos ir gyvenimo ryšys, tarpdalykinė integracija. Mokymasis patrauklus vaikui, įtraukiantis jį į sąmoningas ugdomąsias veiklas.

2019 m. vasaris

Intelektualiniai

VGK, psichologė

1.10. Individualizuoti ir diferencijuoti darbą pamokose ir skiriant namų darbus. Gabiems mokiniams namų darbus orientuoti į kūrybiškumo, loginio mąstymo gebėjimų ugdymą.

Atsižvelgiama į mokinio mokymosi stilių ir veiklas pamokoje, pamokos turinys, mokymosi tempas parenkamas atskiriems mokiniams pagal poreikius ir gebėjimus. Namų darbai yra tikslingi, prasmingai pratęsiantys pamokos veiklas, atitinkantys vaiko poreikius ir gebėjimus. Mokiniams iš nepalankaus SEK sudarytos galimybės namų darbus ruošti gimnazijoje.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai,

MK lėšos

Mokytojų komanda, administracija

1.11. Projektai- tai galimybė mokytis kitaip. Ugdymo procese dažniau naudoti projektinio darbo metodą, skatinantį mokinių kūrybiškumą.

Mokiniams suteikiama galimybė dirbti savo tempu, skleistis kūrybiškumui, ugdytis darbo grupėje gebėjimus, jausti atsakomybę už grupės rezultatus.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai

 

1.12.Aktyviai dalyvauti tarptautinio ERASMUS+ projekto „Demokratija mokykloje“ veiklose Lietuvoje, Vokietijoje, Rumunijoje ir Turkijoje.

Mokiniai – aktyvūs pilietinio projekto dalyviai. Jie mokosi bendrauti, diskutuoti, dalijasi demokratijos idėjomis su kitų šalių bendraamžiais, mokosi priimti iššūkius, spręsti problemas, demokratijos iniciatyvas skleisti bendruomenėje.

2019-2021 m.

Intelektualiniai

Administracija, darbo grupė

1.13. Surengti klasių valandėles visose klasių grupėse tema „Gimnazistų garbės kodeksas: pareigos, atsakomybė. Vidaus tvarkos taisyklės“.

Valandėlių metu susitariama su mokiniais, kad gimnazija, klasė- tai vieta, kurioje praleidžiame daug laiko, todėl ir turime priimti bei laikytis tam tikrų taisyklių. Čia susitariama dėl bendrų vertybių: pagarba, empatija, pagalba ir pan. Klasės kuria gimnazisto garbės kodeksą, kurio susitarimų ir laikosi.

Rugsėjis

Intelektualiniai

Klasių auklėtojai

1.14. Klasių valandėlių metu peržiūrėti video filmą (-us) prieš patyčias ir jį (juos) aptarti.

Mokiniai aptaria video filmą: vadovaujami klasės auklėtojo gvildena skaudžias situacijas, daro išvadas, mokosi pajusti kito skausmą, ugdosi užuojautą, empatiją ir pan.

Pagal poreikį mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Klasių auklėtojai

1.15. Bendradarbiaujant su TUC, inicijuoti mokinių grupės „Prieš smurtą“ diskusijas su I-II klasių mokiniais patyčių prevencijos tema.

Mokiniai- mokiniams: draugas pataria draugui, kaip elgtis konkrečiose situacijose, kokia situacija jau yra patyčios, kaip to vengti ir ugdyti toleranciją. Išnaudojama TUC veiklos socialiniam - emociniam intelektui skatinti.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

VGK, mokinių priešsmurtinė grupė, socialinė pedagogė

1.16. Teikti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniui ir mokytojui.

Mokiniai ir mokytojai jaučiasi saugūs: esant poreikiui, jiems teikiama pagalba. Bendruomenė yra pilietiška, netoleruojanti netinkamo elgesio.

Pagal poreikį

Intelektualiniai

Pagalbos specialistai, administracija, VGK

1.17. Kuo daugiau mokinių įtraukti į organizuojamas akcijas (DAROM, gerumo akcijos), konkursus, projektus (NEDELSK, SVEIKATIADA), protmūšius ir pan. tikslu skatinti bendruomeniškumą, pilietiškumą.

Mokiniai jaučiasi atsakingais piliečiais, prisidedančiais prie bendruomenės kūrimo, vertybių puoselėjimo, gerų darbų inicijavimo. Stiprėja bendruomenė, mokomasi vieni iš kitų, jaučiamas emocinis pasitenkinimas, kai kiekvienas yra svarbus.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Klasių auklėtojai, specialistai, VGK

1.18. „Raktai į sėkmę“. Mokytojų ir mokinių apklausa. Pirmųjų metų rezultatų apžvalga.

I ir II klasių mokiniai ir mokytojai, nuosekliai dalyvavę prevencinėje programoje, įvertina jos naudą; atliekama statistinė rezultatų analizė; rezultatai viešinami gimnazijos bendruomenei.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Psichologė, klasių auklėtojai, VGK

1.19. Parengti antrą mokytojų komandą darbui su socialinių- emocinių kompetencijų ugdymo programa „Raktai į sėkmę“

20 mokytojų 2 dienų seminare patyriminiu metodu mokosi ugdyti(s) socialines- emocines kompetencijas. Seminaro metu teorija siejama su praktika.

Gruodis

Intelektualiniai

Kuruojanti pavaduotoja

 

1.20. Suorganizuoti I klasių prevencinę popietę „Aš tai žinau“.

I klasių mokiniai piešia plakatus, kuria ketureilius, atlieka testą, vaidina situacijas prevencinėmis temomis. Besiruošdami mokiniai įgyja daug žinių apie alkoholio, rūkymo, narkotikų žalą, mokosi pasakyti „ne“.

Lapkritis

Intelektualiniai

Klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, priešsmurtinė grupė

 

1.21. Bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos biuru, suorganizuoti psichologo E. Karmazos seminarą mokiniams „Paauglystės iššūkiai“.

I klasių mokiniai kartu su psichologu mokosi įveikti sunkumus, išmoksta draugiškai sugyventi, suprasti vieni kitus.

Rugsėjis

Intelektualiniai

VSPS, administracija

 

1.22. Sukurti socialinių veiklų banką.

Mokiniai ir mokytojai skelbia, kokia pagalba jiems reikalinga. Socialinių veiklų kryptys: pagalba ruošiant namų darbus, pagalba mokytojams (pvz.: dirbant su įvairiomis kompiuterinėmis programomis), darbas bibliotekoje ar skaitykloje, pagalba organizuojant renginius ir pan.

Metų eigoje

Intelektualiniai

Soc. pedagogė

2.. Tobulinant ugdymo(si) veiklas, skatinančias kiekvieno mokinio pažinimą, mokymosi strategijų ir vertinimo įvairovės taikymą, siekti mokinių individualios pažangos.

2.1. Tradiciškai stebėti naujai atvykusių mokinių savijautą (sėkmes ir nesėkmes), organizuoti jiems adaptacijos laikotarpį ir susitikimą-diskusiją su administracija ir dėstančiais mokytojais.

Rugsėjo pirmosios 2 savaitės skiriamos naujų mokinių adaptacijos laikotarpiu, jie nevertinami, leidžiama jaukintis naujoje bendruomenėje. Klasių auklėtojai diskusijoje pristato klasės kolektyvą, aptaria pastebėtas problemas, išklauso mokytojų, specialistų, tariasi, kaip spręsti problemas.

Spalis

Intelektualiniai

Administracija, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai,

specialistai

2.2. Naujai atvykusiems I ir III klasių mokiniams pristatyti gimnazijos specialistų teikiamas paslaugas.

Gimnazijos psichologė, socialinė pedagogė, VSP specialistė pristato savo veiklos programas. Mokiniai žino, kur ir kada gali kreiptis, jei reikia pagalbos.

Rugsėjis

Intelektualiniai

Socialinė pedagogė, VSP specialistė, psichologė

2.3. Pamokos uždavinį orientuoti į pamatuojamą mokinių veiklos rezultatą; (įsi)vertinimo kriterijus susieti su pamokos uždaviniu.

Kiekvienoje pamokoje mokytojas suformuluoja ne tik aiškų, pamatuojamą uždavinį, bet ir pateikia vaikui suprantama kalba vertinimo kriterijus,   pagal kuriuos organizuoja pamokos darbo įsivertinimą bei refleksiją.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos, metodinė taryba

2.4. Tobulinti mokinių vertinimo ir įsivertinimo sistemą atskirose klasių grupėse, skatinti mokymosi motyvaciją, taikant įvairias pasiekimų vertinimo formas.

Dalykų pamokose itin daug dėmesio skiriama formuojamajam ir diagnostiniam vertinimui (pirmąją pamoką dalykų mokytojai susitaria su mokiniais dėl vertinimo sistemos, išaiškina formuojamojo ir diagnostinio vertinimo tikslus bei paskirtį). Po diagnostinių testų koreguoja planavimo procesus. Vertinimas tarnauja vaiko pažangai ir mokymuisi.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija, dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos specialistai

2.5. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje organizuoti diagnostinių kontrolinių darbų / apklausų/ testų rašymą.

Diagnozuojama pagrindinių mokomųjų dalykų mokinio pasiekimų lygis, planuojama UT, numatant reikalingą pagalbą vaikui, mokslo metų pabaigoje pasveriama jo padaryta mokymosi pažanga, su mokiniu aptariama mokymosi rezultatai, pastangos, tobulėjimo rezervas.

Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, metodinė taryba

2.6. Plėtoti konsultacinio ugdymo centro, kaip pagalbos mokyklos įvairių gebėjimų mokiniams, veiklą.

Kiekvienam mokiniui tarnauja pagalbos mokykla, teikianti individualias konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias ar mokytis papildomai norimo dalyko. Sudaryta galimybė kiekvieno mokinio asmeninės pažangos augimui, gilesnis pasirengimas brandos egzaminams ir profesinės karjeros planams įgyvendinti.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai, MK lėšos

Administracija, dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos specialistai

2.7. Plėtoti mokinių savitarpio pagalbos mokantis gebėjimus.

Mokiniai įtraukiami į aktyvų mokymąsi, stipresnieji dalykų pamokose išnaudojami kaip mokytojo pagalbininkai, grupių ekspertai, moderatoriai, jie teikia pagalbą silpniau besimokantiems.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Metodinė taryba, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos specialistai

2.8. Iškilus mokymosi sunkumų problemai dalykų mokytojams bendradarbiaujant su vaiku parengti laisvos formos pagalbos mokiniui   teikimo planą.

Vaikas įtrauktas į savo mokymosi planavimą ir korekciją, mokomas įvardyti savo pasiekimų lūkesčius (tikslus), analizuoti mokymosi sunkumų priežastis, mokytojo padedamas numatyti spragų likvidavimo kelius.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Metodinė taryba, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos specialistai

2.9. Tikslingai kreipti karjeros planavimo pagalbą kiekvieno vaiko savęs pažinimo ir kryptingo ateities karjeros planavimo įgūdžių ugdymui.

Tikslingai sudaromi individualūs mokymosi planai III klasėje, mokiniai turi galimybę rinktis pasirenkamąjį „Karjeros planavimo“ dalyką, dalyvauti atvirų durų dienose šalies aukštosiose mokyklose, tradiciškai gimnazijoje organizuojamoje   „Aukštųjų mokyklų mugėje“, gauna daugiau informacijos apie savo polinkius bei galimą veiklą baigus gimnaziją, Lietuvos darbo rinką, sąmoningai dalyvauja ugdomosios veiklos organizavime.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos specialistai

2.10. Stebėti bei analizuoti nuolatinę mokinių ne tik mokymosi, bet ir ugdymosi pažangą, ją fiksuoti bei analizuoti.

Lyginami bei analizuojami 8 ir I gimnazijos klasių mokinių ugdymosi rezultatai, visų klasių pusmečių, metiniai; lyginami ir analizuojami abiturientų egzaminų, II klasių mokinių PUPP rezultatai, numatomos silpnosios sritys, ieškoma būdų pasiekimams gerinti.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, administracija

2.11. Tikslingai taikyti būdus ir metodus, ugdančius mokinių mokymosi mokytis, gebėjimo įsivertinti ir savarankiškai dirbti įgūdžius.

Mokiniai žino, kaip reikia mokytis, kad išmoktų, jie geba vertinti draugą ir įsivertinti save. Mokiniui tampa lengva kelti sau tolimesnius tikslus ir išreikšti lūkesčius.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, kuruojančios pavaduotojos

2.12.   Kiekvienoje pamokoje išnaudoti mokymosi motyvaciją skatinantį formuojamąjį ir kaupiamąjį vertinimą.

Mokiniai kiekvienoje pamokoje giriami ir skatinami, žodiniu būdu aptariama jų daroma pažanga, matuojama sėkmė, mokiniai suvokia savo mokymosi sunkumus, problemas, mokytojui padedant geba jas spręsti.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija, metodinė taryba, dalykų mokytojai

2.13. Dalykų mokytojams tobulinti kiekvieno mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemą (segtuvai, E aplankai, sėkmės istorijų formos ir kt.).

Kiekvienas mokytojas turi savo kiekvieno mokinio pažangos stebėjimo sistemą (segtuvai, E aplankai, sėkmės istorijų formos ir kt.), joje atsispindi mokinio daroma pažanga su ankstesniais akademiniais pasiekimais, pažanga aptariama su mokiniu, jo tėvais, lyginant su mokinio lūkesčiais, diagnostinio vertinimo rezultatais.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai, metodinės grupės, kuruojančios pavaduotojos

2.14. Siūlyti kompensacinius modulius   įvairių polinkių mokiniams žinių gilinimui ir/ar spragoms šalinti.

Mokiniai, norintys pagilinti pagrindinių dalykų žinias ar turintys spragų, lanko konsultacinį ugdymo centrą ir individualiai ar mažomis grupėmis konsultuojasi su mokytojais.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai,

MK lėšos

Mokytojų komanda, administracija

2.15. Nuolat analizuoti individualius mokinio   pasiekimus, išsiaiškinti gerai išmoktus dalykus ir esmines mokymosi spragas.

Mokytojai nuolat stebi, analizuoja ir vertina mokinių pažangą. Mokiniai žino, ką geba gerai, o kur reikia žinias gilinti ar spragas šalinti.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Dalykų mokytojai

2.16. Posėdžių metu atlikti kiekybinę ir kokybinę ugdymosi rezultatų analizę, pasverti pridedamąją ugdymosi vertę; metodinėse grupėse išsamiai analizuoti kiekvieno mokinio ir/ar srauto pasiekimus.

Į planavimą įtraukiama visa bendruomenė, siekianti pažangos ir kiekvieno mokinio pažangos aukščiausio jam įmanomo lygio.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija, metodinė taryba

2.17. Vykdyti pedagoginės priežiūros stebėseną dėl mokytojų vertinimo sistemos analizės, išvadas aptariant metodinėje taryboje.

Gimnazijos mėnesio planuose fiksuojama stebimų pamokų tvarkaraštis, priimti susitarimai dėl mokytojų bei darbuotojų veiklos gimnazijoje vertinimo, įsivertinimo ir stebėsenos, išvados analizuojamos dalykų metodinėse grupėse, tobulinama mokytojų vertinimo sistema.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija, metodinė taryba

2.18. Suorganizuoti gimnazijoje „Karjeros dieną, aukštųjų mokyklų mugę 2015“ I – IV klasių mokiniams.

Gimnazija bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Gimnazijoje lankosi apie 15 aukštųjų mokyklų, kurios pristato savo studijų programas. Mokiniai vietoje sužino visą informaciją, teikia klausimus.

Mokslo metų eigoje

Intelektualiniai

Administracija

 

2.19. Mokslo metų gale organizuoti I-II klasėse dėstančių mokytojų apvaliojo stalo diskusiją – refleksiją „Ar visi mokiniai patyrė sėkmę?“  

Mokytojai reflektuoja metų darbą, dalijasi sėkmės istorijomis, aptaria dalykinius pasiekimus pagal programinius tikslus ir individualią mokinio sėkmę, numato kitų metų darbo prioritetus.

Mokslo metų pabaigoje

Intelektualiniai

Administracija ir metodinė taryba

 

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.