foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Priimtų į gimnazijos klases mokinių sąrašas 2020-2021 mokslo metams

PATVIRTINTA
Marijampolės Sūduvos gimnazijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio     d.
įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS 20192020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Gimnazijos ugdymo plano tikslai:
  • apibrėžti Ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;
  • formuoti gimnazijos ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys savo galimybių ribose pasiektų asmeninės pažangos ir kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų, įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
 2. Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:
  • nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti;
  • numatyti gaires ugdymo procesui gimnazijoje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius bei galimybes, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi.
 3. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, 2019–2020 ir 2020–2021 metų Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) ir kt.
 4. Formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis.
 5. 2018–2019 m. m. gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo įvertinimas:
  • ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas iškeltiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti: mokinių pažangos ir pasiekimų optimizavimui, vertinimo būdų ir formų dermės įgyvendinimui, pagalbos mokiniui sistemos bei bendruomenės narių gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti tobulinimui. Mokymosi sunkumų turintiems ar dėl ligos bei kitų svarbių priežasčių pamokas praleidusiems mokiniams buvo skirtos konsultacinės valandos žinių spragoms likviduoti, gabiems mokiniams – olimpiadoms, konkursams ruoštis. Didinant ugdymo galimybes įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams, pagrindiniame ugdyme lietuvių kalbai ir literatūrai, matematikai dėstyti buvo sudaromos atskiros grupės akademinių bei praktinių polinkių mokiniams. Gimnazijos ugdymo plane gimnazija numato prioritetines veiklų sritis ir joms naudoja neformaliajam vaikų švietimui, mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai skirtas pamokas;
  • atsižvelgus į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės rekomendacijas, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese duomenis, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, prioritetinė sritis 2019–2020 mokslo metais- socialinis ir pilietinis ugdymas kaip asmenybės vertybių ir pažangos pamatas.
 6. 2019-2020 mokslo metų ugdymo programoms įgyvendinti gimnazija sieks ankstesniais metais išsikelto tikslo: toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.
  • Tikslui įgyvendinti numatė šiuos uždavinius:
   • kurti motyvuojančios ugdymo(si) aplinkos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką;
   • tobulinant ugdymo(si) veiklas, skatinančias kiekvieno mokinio pažinimą, mokymosi strategijų ir vertinimo įvairovės taikymą, siekti mokinių individualios pažangos.

 

PIRMASIS SKIRSNIS
MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

 1. Ugdymo organizavimas I–IV gimnazijos klasėse.
  • 2019–2020 mokslo metai;
   • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia gimnazijos sprendimu nukeliama į rugsėjo 2d.dieną po poilsio dienos;
   • ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos;
   • ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 • ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus - pusmečius, gimnazija priėmė sprendimą dėl pusmečių trukmės:
  • I pusmetis I-IV klasių mokiniams rugsėjo 2 d. - sausio 29 d.;
  • II pusmetis I-III klasių mokiniams sausio 30 d. birželio 23d.;
  • II pusmetis IV klasių mokiniams sausio 30 d. gegužės 22 d.;
 1. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasės mokiniams birželio 25d. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.
 2. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.
 3. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą (-us) ar įskaitą (-as) pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
 4. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, pamokos nevyksta I-IV klasių mokiniams. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
 5. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus HN reikalavimus (kai temperatūra aukštesnė kaip 28o C), ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas nuotoliniu būdu, projektinės veiklos forma, kitais netradiciniais būdais ir metodais (lauko klasėje - gimnazijos vidiniame kiemelyje, gamtoje, muziejuose, išvykose).
 6. Gimnazijos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, gimnazijos vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.