Informuojame!

1

Informuojame, kad mokinių, priimtų į I gimnazijos klasę 2022–2023 mokslo metams, sąrašai bus paskelbti birželio 27 d. nuo 15.00 val. gimnazijos svetainėje https://www.suduvosgimnazija.lt

Mokinys, naujai atvykęs mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas, pateikia:

  1. gimimo liudijimą ar asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jo kopiją);
  2. įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentą, liudijantį turimus mokymosi pasiekimus;
  3. į gimnaziją priimant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  4. skaitmeninę foto nuotrauką elektroniniam mokinio pažymėjimui, jeigu jos neturite, tai pasirašyti sutartį atvykite su būsimu gimnazistu – bus fotografuojami.

!!! Jei sutarties pasirašymo dieną atvykti su vaiku negalite, bus organizuojamas papildomas fotografavimas. Taip pat galite nusifotografuoti namuose. Daugiau informacijos čia.

Antrasis prašymų priėmimo, dokumentų tikrinimo, sutarčių pasirašymo etapas vyks liepos 7–15 dienomis.