foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA

 

DIREKTORIAUS ALVYDO ZDANIO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimas už 2018 metus

Strateginis gimnazijos tikslas – kurti sėkmės mokyklą kiekvienam vaikui. Siekiant šio tikslo, yra susitarta dėl prioriteto – stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą, ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Strateginio bei metinio veiklos plano įgyvendinimo pagrindinės kryptys:

1.    Efektyvinant pedagoginės pagalbos teikimą, užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į mokinio asmenybės ūgtį ir nuolatinę individualią pažangą.

2.    Kurti saugios gimnazijos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką.

Rezultatai bei rodikliai:

1.    Metinis gimnazijos pažangumas stabiliai geras – 98 proc. (2017 m. buvo taip pat 98 proc.).

2.    Pagerėjo VBE rezultatai: surinkusių 86-100 balų procentas pasiekė 10,2 proc. (2017 m. buvo 8,7 proc.)

3.    Daug investuota į mokytojų bei mokinių ūgtį, kuriant saugios gimnazijos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą ir užtikrinant  saugią socialinę emocinę aplinką:

3.1.  Tobulinta pamokos vadyba, kelta mokytojų kvalifikacija, stiprintos dalykinės ir bendrosios mokytojų kompetencijos, reikalingos šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams priimti: 21 mokytojas dalyvavo seminare „Dėl socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo programos „Raktai į sėkmę“ įgyvendinimo gimnazijoje“; visi pedagoginiai darbuotojai dalyvavo seminare „Emocinis intelektas - erdvė pozityviems pokyčiams“.

3.2.  Ugdytos mokinių bendrosios (komunikavimo, pažinimo, kūrybingumo, pilietinė ir kt.) ir esminės dalykinės kompetencijos: gimnazijoje atlikti tyrimai rodo, kad sėkmingai įgyvendintos visos adaptacinio periodo veiklos ir vaikai jaučiasi intelektualiai ir emociškai saugūs. Produktyviai įgyvendinti tarptautiniai projektai (Erasmus+ ir bendradarbiaujant su Prahos Voderadska gimnazija (Čekijos Respublika). Erasmus+ projektas „Kuriame meną kartu ir tai mus suartina“ tarptautinėje internetinėje erdvėje pateiktas kaip pavyzdinis).

4.    Atnaujinta įgalinanti vaiką mokytis patraukli fizinė aplinka:

4.1.  Visi mokiniai aprūpinti atnaujintais mokomųjų dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

4.2.  Aktų salėje sumontuoti 2 kondicionieriai ir langų užtemdymo žaliuzės.

4.3.  Valgyklos salėje pakeisti visi stalai ir kėdės; virtuvei nupirkta konvekcinė krosis.

4.4.  Nupirktas naujas kopijavimo aparatas.

4.5.  Moderniai įrengti geografijos ir anglų kalbos kabinetai.

 

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

  1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Įdiegti mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelį

1. Remiantis naujais teisės aktais, parengti mokytojų darbo sutarčių priedus.

2. Susitarti su mokytojais dėl kontaktinių, nekontaktinių ir valandų gimnazijos bendruomenei skyrimo kriterijų.

3. Parengti gimnazijai skiriamų etatų paskirstymą dalykų mokymui.

1. Sudarytos darbo grupės sutarčių priedams parengti.

2. Pasirašyti darbo sutarčių priedai.

3. Parengtas įsakymas dėl etatų paskirstymo dalykų mokymui. Įsakymas suderintas su darbo taryba.

1-2. Parengti ir pasirašyti mokytojų darbo sutarčių priedai.

3. Gimnazijai skirta 58,4 etato. Iš 54 mokytojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje, 34 mokytojų darbo krūvis yra 1 etatas ir daugiau.

1.2. Gimnazijos kreditorinių įsiskolinimų mažinimo užtikrinimas.

1. Skaičiuoti ir analizuoti gimnazijos finansines galimybes, siekiant sumažinti kreditorinį įsiskolinimą.

2. Inicijuoti lėšų pritraukimą, skiriant 2 proc. pajamų mokesčio gimnazijai.

1. Rezultatas laikomas pasiektu, jei 2018 m. (gavus visą finansavimą pagal patvirtintas sąmatas įstaigos kreditorinis įsiskolinimas sumažinamas 30 proc.).

2. Ne mažiau nei praėjusiais mokslo metais surinkta 2 proc. pajamų mokesčio gimnazijai (apie 4000 EUR).

1. 2018 m. gavus visą finansavimą pagal patvirtintas sąmatas įstaigos kreditorinis įsiskolinimas buvo sumažintas 41 proc. (kreditorinis įsiskolinimas už 2018 m. - 288,85 EUR).

2. Gimnazijoje surinkta 4254,70 EUR 2 proc. pajamų mokesčio, t.y. 254 EUR daugiau nei planuota.

1.3. Nuosekliai kurti saugios gimnazijos modelį, skatinant aktyvų pilietiškumą, užtikrinant saugią socialinę emocinę aplinką.

1. Sistemingai ugdomos šios kompetencijos ir įgūdžiai: savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas,

bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas ir t.t.

2. Skatinamos vertybės: savidrausmė, sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, pagarba sau ir kitiems, gerumas, atsakingumas.

1. Atliktas tyrimas gimnazijos socialinei emocinei aplinkai nustatyti, numatyta priemonės mikroklimato gerinimui.

2. Nuosekliai įgyvendinama prevencinė programa „Raktai į sėkmę“. Vesti 37 „Įgūdžių banko“ užsiėmimai visose klasėse.

3. Prevencinė programa „Raktai į sėkmę“ integruota į mokomųjų dalykų programas bei klasės auklėtojo veiklas.

1. Įvykdyta: 2018 m. gruodžio mėn. atliktas tyrimas ,,Naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir mikroklimato tyrimas“.

Dalyvavo 123 I-IV kl. naujai į gimnaziją atvykę mokiniai, apklausoje dalyvavo ir jų tėvai. 89 proc. respondentų patenkinti pasirinkę gimnaziją, joje gerai jaučiasi, turi draugų, šilti santykiai su mokytojais/ auklėtojais. Priemonės mikroklimato gerinimui (aptartos su mokytojais): stiprinti mokinių valią, pasitikėjimą savimi, kelti savivertę; pastebėti net ir pačią mažiausią pažangą ir paskatinti mokinius (ypač silpnos motyvacijos), išnaudojant formuojamojo vertinimo galimybes.

2. Įvykdyta: balandžio- gruodžio mėn. vesta 30 klasių valandėlių ir programa integruota į 46 I-IV klasių dalykų pamokas. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ilgalaikė programa „Raktai į sėkmę“ įgyvendinama klasės valandėlių metu bei integruojama į socialinių, gamtos mokslų, kalbų ugdymo programas ir ilgalaikius planus.

1.4. Tenkinti mokinio ugdymo poreikius, siekiant pilnai išnaudoti ugdymo plano teikiamas galimybes.

1. Mokytojas formuoja klasės ugdymo turinį, pritaikydamas jį pagal atskirų klasių ir mokinio poreikius taip, kad mokiniai pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių ugdymosi rezultatų.

2. Parengta didesnė pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo ugdymo programų pasiūla.

1. Planuose numatytas ugdymo diferencijavimas – tai yra ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, vertinimo pritaikymas mokinių skirtybėms (mokytojų teminiai ir pamokų planai).

2. Apie 70 proc. gimnazijos mokinių sudaryta galimybė laisvai pasirinkti dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo ugdymo būrelių programas.

3. Pamokose sudaromos sąlygos įvairių gebėjimų mokiniams išmokti pamokos medžiagą (ją diferencijuojant ir personalizuojant) ir dirbti savo tempu.

1. Įvykdyta: 2018-2019 m. m. metinio veiklos plano prioritetas: laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigma, suasmenintas mokymasis.   Parengti ir su pavaduotojomis ugdymui suderinti mokytojų ilgalaikiai (teminiai) / pamokų planai, kurie orientuoti į šį prioritetą.

2. Įvykdyta: visiems gimnazijos mokiniams yra siūloma platus spektras laisvai pasirenkamųjų dalykų (ekonomika, braižyba, užsienio kalbos, psichologija, karjeros planavimas, IT), dalykų modulių (pagrindiniams dalykams pastiprinti ir mokinių poreikiams tenkinti skirta 55 moduliai) ir  neformaliojo ugdymo būrelių (64 valandos skirta sporto, meninių gabumų, gamtamokslių tyrinėjimų, IKT sričių būreliams).

3. Įvykdyta: Gimnazijoje parengtas „Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planas 2018-2019 m. m.“ , jame užfiksuota pamokos planavimo ir vadybos gairės, jo įgyvendinimas aptartas direkcinėje taryboje. 96 proc. pavaduotojų ugdymui stebėtų pamokų protokoluose fiksuota, kad pamokose sudaroma galimybė vaikui mokytis pagal jo išgales.  2019m. atliktas tyrimas, kaip gimnazijoje tenkinami įvairių gebėjimų mokinių poreikiai (parengta lyginamoji analizė), jis pristatytas mokytojų tarybos posėdyje. Tyrimo išvada: gimnazijoje užtikrinama  įvairių gebėjimų mokinių ugdymas.

  1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys

Priežastys, rizikos

2.1.

2.2.

  1. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Inicijuota darbo grupės sudarymas gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašui parengti.

Įsakymu patvirtintas gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

3.2. Parengti nauji mokytojų pareigybių aprašymai.

Aiškiai detalizuota mokytojų funkcijos ir veiklos bendruomenei.

3.3. Atnaujintos gimnazijos erdvės, pagerintos mokinių mokymosi ir maitinimosi sąlygos.

Gimnazijos valgykloje nupirkti valgomieji stalai ir kėdės, virtuvėje – konvekcinė krosnis. Aktų salėje įrengta moderni kondicionavimo sistema. Geografijos kabinetui nupirkta išmanioji lenta, atnaujintas anglų k. kabinetas.

 

Gimnazijos direktorius                         Alvydas Zdanys                            2019-01-22

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.