foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

NUOTOLINIS MOKYMAS
Covid19 LSD
Light Brown Furniture Interior Design Business Card

Karjeros testas moksleiviams

studijos2020 1000x1000

Patyčių dėžutė

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europeerasmus

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

 

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Sveikatiada logo PNG

 

Be pavadinimo

 

 
 

Priimtų į gimnazijos klases mokinių sąrašas 2020-2021 mokslo metams

Konkursą skelbia: Marijampolės Sūduvos gimnazija, biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 32, LT-68208 Marijampolė, tel. (8 652) 89 364.  Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 300594972.

Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ūkiui priskiriamas A2 lygio pareigybei.

Pareigybės paskirtis: vadovauja ūkiniam gimnazijos aprūpinimui, organizuoja viešuosius pirkimus, patalpų, erdvių nuomą, rūpinasi ūkinio inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, taip pat gimnazijos patalpų ir teritorijos švara, patalpų nuoma, organizuoja gimnazijoje atliekamas ūkines operacijas ir šių operacijų dokumentavimą.

Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaldus direktoriui. Direktoriaus pavaduotoją ūkiui skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytines darbo ir materialinės atsakomybės sutartis gimnazijos direktorius.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atlieka šias funkcijas:

 1. Paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų darbą, aprūpina reikalingomis priemonėmis ir medžiagomis, jas išduoda ir veda apskaitą.
 2. Nustato pavaldiems darbuotojams metines veiklos užduotis ir teikia praėjusių metų darbo veiklos pasiektų rezultatų vertinimą.
 3. Perkelia tiesiogiai pavaldžius darbuotojus (valytojas, darbininkus) iš vienos darbo vietos į kitą (esant būtinumui), nekeisdamas darbo pobūdžio.
 4. Laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, kad pasitikrintų blaivumą ar apsvaigimą nuo narkotinių medžiagų, pažeidus darbų saugos ir sveikatos reikalavimus, už tą dieną nemokant jam darbo užmokesčio.
 5. Informuoja, instruktuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų.
 6. Rengia darbuotojų saugos instrukcijas, veda instruktažus, pildo registracijos žurnalus, vykdo aptarnaujančio personalo ir ūkio darbuotojų sveikatos ir kitų pasitikrinimų kontrolę (medicininių knygelių, higienos pažymėjimų), atsakingų asmenų darbų saugos pažymėjimų kontrolę.
 7. Tvarko darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe dokumentus.
 8. Neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energetinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
 9. Sudaro aptarnaujančio personalo darbo ir atostogų grafikus, veda personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, derina budėtojų budėjimo grafikus.
 10. Laiku informuoja gimnazijos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe ar pakeliui į darbą ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes.
 11. Užtikrina reikalingų žaliavų paiešką, derindamas ir informuodamas atsakingus asmenis dėl jų kainų, kiekių.
 12. Organizuoja pirkimo-pardavimo sutarčių, sąmatų sudarymo ir įgyvendinimo būdus.
 13. Kontroliuoja, kad gaunamos ir siunčiamos prekės – materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus.
 14. Organizuoja ir kontroliuoja, kad gimnazijos ūkinė veikla būtų vykdoma vadovaujantis higienos normomis ir taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, elektrosaugos taisyklėmis bei darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis.
 15. Pastoviai vykdo gimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, užtikrina įrenginių tvarkingą techninę būklę, vykdo termometrų, manometrų, svarstyklių metrologines patikras, prižiūri vaizdo stebėjimo kamerų techninę būklę.
 16. Koordinuoja patalpų ir inventoriaus remonto darbus, sudaro sąmatas, kontroliuoja statybos / remonto darbų kokybę ir eigą, vykdo priėmimą pagal atitinkamus darbų priėmimo aktus, tinkamai paruošia gimnazijos erdves naujų mokslo metų pradžiai.
 17. Pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, tikrina, kad chemijos kabinete būtų tinkamai laikomi cheminiai reaktyvai, šiuose kabinetuose, dirbtuvėse ir kitose direktoriaus nurodytuose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės.
 18. Rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos, elektros ūkio ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninį stovį, organizuoja remonto darbus, vykdo elektros, šilumos energijos, vandens sunaudojimo apskaitą.
 19. Veda ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų, atsargų apskaitą, susidėvėjusio inventoriaus, rengia panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių dokumentus inventorizacijai, patikrinimui ir nurašymui, dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes.
 20. Vykdo viešųjų pirkimų procedūras, organizuoja patalpų nuomą, rengia dokumentus (pirkimų planus, ataskaitų rengimą, sutarčių sudarymą, viešinimą), vykdymo kontrolę, administruoja CVP IS, CPO sistemas.
 21. Kontroliuoja gimnazijos sudarytų sutarčių vykdymą, atnaujinimą.
 22. Rengia metinius ūkinės veiklos planus.
 23. Dalyvauja sudarant nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas.
 24. Laiku ir teisingai užpildo ir pateikia buhalterinius dokumentus.
 25. Savo kompetencijos ribose rengia lokalius dokumentus (įsakymus, tvarkas, taisykles, planus, aprašus), dirba su dokumentų valdymo sistema KONTORA.
 26. Pasirūpina, kad būtų parengtas rašytinis planas, žmonių evakavimo planas ir jie pakabinti gerai matomose vietose kiekviename pastato aukšte, koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos durų būtų krypties ženklai.
 27. Dalyvauja bendrose gimnazijos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, bendruomenės talkose ir kitose veiklose.
 28. Organizuoja transporto priemones ypatingiems atvejams (svečių, delegacijų priėmimui, laidotuvėms ir t. t.).
 29. Pavaduoja gimnazijos direktorių kasmetinių atostogų metu.
 30. Griežtai laikosi konfidencialios informacijos slaptumo.
 31. Vykdo kitus teisėtus gimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 2. Darbo patirtis ugdymo įstaigoje.
 3. Gerai mokėti valstybinę kalbą.
 4. Geri skaitmeninio raštingumo gebėjimai.
 5. Išmanyti gimnazijos ūkinės veiklos organizavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų valdymo sistemą KONTORA, Viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras, higienos normas ir taisykles, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos taisykles ir jų laikytis.
 6. Orientuotis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gimnazijos turto įsigijimą, apskaitą, apsaugą, civilinę saugą, higienos reikalavimus.
 8. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui turi žinoti ir išmanyti:

 1. Įstaigos struktūrą, veiklos sritis, jos darbo organizavimą ir valdymą.
 2. Darbo organizavimo tvarką.
 3. Orgtechnikos, kanceliarinių baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes.
 4. Prekių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę.
 5. Medžiagų bei priemonių sunaudojimo ir nurašymo tvarką.
 6. Viešųjų pirkimų, patalpų, erdvių nuomos organizavimą bei vykdymą, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus.
 7. Ataskaitų pateikimo tvarką ir terminus.
 8. Medžiagų bei priemonių sandėliavimą ir jų apsaugą.
 9. Pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką.
 10. Darbuotojų saugos darbe, sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:

 1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą.
 3. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis.
 4. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymu.
 5. Kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis, tvarkomis ir pan.).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Asmens dokumento kopiją
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 3. Gyvenimo aprašymą (CV).
 4. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).
 5. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas.
 6. Veiklos programą / strateginės veiklos gaires.

Atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo kitos konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje (http://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ukiui-322;646850.html) dienos (iki 2020-06-04)

Dokumentų pateikimo būdas:

El. būdu per VATIS atrankos modulį.

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Audronė Vaičiulienė. Kontaktinis mob. 8 612 89 093, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

atmintinė švietimo bendruomenei

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 
 
askritiskas
 
be patyciu
site logo
 
nerukysiu logo
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2020 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.