Profesinio informavimo taškas

Marijampolės Sūduvos gimnazijos PIT (profesinio informavimo taškas) – vieta, kurioje teikiamos profesinio informavimo paslaugos. PIT yra gimnazijos skaitykloje, 238 kab., darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadieniais-penktadieniais).
PIT TIKSLAS – Ugdyti moksleivių gebėjimus, socialinį aktyvumą ir atsakomybę planuojant savo profesinę karjerą. Teikti kokybiškas ir aktualias profesinio informavimo paslaugas, atsižvelgiant į individualius asmenybės polinkius.
UŽDAVINIAI:
 • Kaupti informaciją apie profesijas, mokymo įstaigas, mokymosi sąlygas bei įsidarbinimo galimybes.
 • Teikti žinias mokiniams, mokytojams, tėvams apie profesijų ypatumus, reikalavimus, įsigijimo galimybes.
 • Padėti mokiniams orientuotis profesijų pasaulyje, naudotis internetinėmis svetainėmis.
 • Padėti mokiniams pažinti save ir įsivertinti asmenines savybes ir gebėjimus karjeros planavimo srityje.
 • Tirti ir analizuoti profesinio informavimo ir orientavimo veiklos rezultatus. Tobulinti veiklą, koreguoti tikslus ir uždavinius.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, teikiančiais profesinio informavimo paslaugas.
  PIT VEIKLOS KRYPTYS
  1.Informacijos tvarkymas ir kaupimas.
  -informacijos rinkimas ir atnaujinimas apie profesijas, mokymo įstaigas, įstojimo ir mokymosi sąlygas;
  -informacinių stendų rengimas.
  -turimos informacijos perteikimas mokiniams, mokytojams, tėvams;
  -informacijos sklaida gimnazijos tinklapyje ir vietinėje TV.
  2.Pagalba mokiniams.
  - individualios ir grupinės konsultacijos III-IV klasių mokiniams;
  - klasės valandėlės „Svajok, planuok, ieškok...“ II klasių mokiniams;
  - susitikimai su aukštųjų mokyklų, Marijampolės kolegijos, PRC atstovais;
  - išvykos į mokymo įstaigose organizuojamas atvirų durų dienas,  Marijampolės Jaunimo darbo centrą.
  - išvykos į įvairias įstaigas, organizacijas, susipažįstant su profesijomis;
  -karjeros mugių, dienų organizavimas, supažindinant su profesijų pasauliu;
  - profesinio informavimo  integravimas  į mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą.

NAUDINGOS NUORODOS:
www.studijos.lt
www.kurstudijuoti.lt
www.aikos.smm.lt
www.darborinka.lt
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas
www.euroguidance.lt
www.europa.eu.int/ploteus

3.Mokinių tėvų informavimas.
-tėvų susirinkimai, paskaitos, seminarai;
-specialistų individualios konsultacijos;
- klasių auklėtojų  individualūs  pokalbiai.
4.Grįžtamoji informacija ir veiklos analizė.
- moksleivių anketinė apklausa;
- rezultatų analizė ir aptarimas;
- brandos egzaminų ir abiturientų įstojimo į mokymo įstaigas rezultatų analizė;
- veiklos koregavimas ir darbo planavimas.
5.Ryšiai su socialiniais partneriais.
- bendradarbiavimas su Marijampolės kolegija, Marijampolės PRC, Jaunimo darbo centru, kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis;
- įvairiomis įmonėmis, gamyklomis, firmomis, įstaigomis bei organizacijomis.

Profesinio informavimo bei ugdymo karjerai gimnazijoje klausimais, Jums pagalbą gali suteikti :
 • Lina Juknelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Dalia Lodienė, socialinė pedagogė,
 • Lilija Kavaliauskienė, psichologė.