foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Egzaminu naujoves

Alternative flash content

Requirements

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS 2016-2017 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    2016–2017 mokslo metų Sūduvos gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, ir kitais teisės aktais, sudaromas 2016–2017 mokslo metų Sūduvos gimnazijos ugdymo planas.

2.    Gimnazijos ugdymo plano tikslai:

2.2.   apibrėžti Ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus;

2.3.   formuoti gimnazijos ugdymo turinį ir organizuoti procesą taip, kad kiekvienas mokinys savo galimybių ribose pasiektų kuo geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

2.    Gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:

2.1.   nustatyti pamokų skaičių, skirtą pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti;

2.2.   numatyti gaires ugdymo procesui gimnazijoje įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius bei galimybes, vadovaujantis „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimo 14-19 metų mokiniams“ I etapo projekto nuostatomis.

PIRMASIS SKIRSNIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

3.    Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais:

2016–2017 mokslo metai
Klasės 9 / I 10 / II III IV
Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia 09-01
Pusmečių trukmė

1-asis 09-01–01-20

2-asis 01-23–06-02

1-asis

09-01–01-20

2-asis

01-23–05-25

Rudens atostogos 10-31–11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-27–01-06
Žiemos atostogos 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos 04-10–04-14*
Ugdymo proceso pabaiga 06-02 05-25
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 34 33
Vasaros atostogos 06-05–08-31** 05-26–08-31***

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

5.    Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

6.    Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą, skirstomas pusmečiais.

7.     Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

8.    Gimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

9.    Jei oro temperatūra – 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

ANTRASIS SKIRSNIS

GIMNAZIJOS  UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS

10.     Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269, 2015-2017 bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų, mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gruodžio 21d. įsakymu Nr.V-1309 ir atsižvelgiant į gimnazijai skirtas mokymo lėšas.

11.     Formuojant gimnazijos ugdymo turinį ir rengiant gimnazijos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, gimnazijos veiklos įsivertinimo duomenimis.

12.     2015-2016 m.m. gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo įvertinimas.

Ugdymo procese didžiausias dėmesys buvo skiriamas iškeltiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti: mokinių pažangos ir pasiekimų optimizavimui, vertinimo būdų ir formų dermės įgyvendinimui, pagalbos mokiniui sistemos bei bendruomenės narių gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti tobulinimui. Mokymosi sunkumų turintiems ar dėl ligos bei kitų svarbių priežasčių pamokas praleidusiems mokiniams buvo skirtos konsultacinės valandos žinių spragoms likviduoti, gabiems mokiniams – olimpiadoms, konkursams ruoštis. Didinant ugdymo galimybes įvairių polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams, pagrindiniame ugdyme lietuvių kalbai ir matematikai dėstyti buvo sudaromos atskiros grupės akademinių bei praktinių polinkių mokiniams.

Atsižvelgus į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės rekomendacijas taip pat į išorės vertinimo išvadas, gimnazija ugdymo programoms įgyvendinti 2016–2017 mokslo metams išsikėlė tikslą: toliau stiprinti ugdymo proceso patrauklumą ir efektyvumą ugdymą orientuojant į laisvojo mokymo ir produktyvaus mokymosi paradigmą.

Tikslui  įgyvendinti numatė šiuos uždavinius:

  • gerinti mokinių mokymosi motyvaciją bei ugdyti vidinę atsakomybę už savo mokymosi rezultatus;
  • ugdymo procese plėtoti pagalbos mokiniui sistemą (mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas);
  • skatinti gerosios patirties sklaidą, tarpdalykinę integraciją; dalytis sėkmės istorijomis;
  • siekti aukštesnės gimnazistų elgesio kultūros.

13.          Kultūrinė ir pažintinė veikla:

13.13.                                           gimnazijos formuojamo ugdymo turinio dalį sudaro gimnazijoje ir už jos ribų vykdoma kultūrinė, meninė, pažintinė, kūrybinė (toliau – pažintinė ir kultūrinė veikla), sportinė, praktinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo veikla;

13.14.                                           pažintinės ir kultūrinės veiklos įgyvendinimą planuoja ir vykdo mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2.         Gimnazijos ugdymo planą rengė 2016-04-29 direktoriaus įsakymu Nr.V-52 sudaryta darbo grupė.

3.         Gimnazijos ugdymo planas rengiamas vieneriems mokslo metams.

4.         Rengiant gimnazijos ugdymo planą ugdymo turiniui įgyvendinti Mokytojų tarybos posėdyje buvo susitarta dėl:

4.1.       gimnazijos ugdymo plano tikslų, nuostatų, principų;

4.2.       dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje, užtikrinant bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus;

4.3.       reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui sudaryti;

4.4.       gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių programų integravimo į gimnazijos ugdymo turinį;

4.5.       pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, modulinių programų pasiūlos ir rengimo;

4.6.       mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo, atsižvelgus į gimnazijos ir vietos bendruomenės poreikius;

4.7.       dalykams įgyvendinti Bendruosiuose ugdymo planuose skiriamų pamokų skaičiaus didinimo ar mažinimo (perskirstymo) derinant su Bendrųjų programų turiniu ir atsižvelgus į praėjusių mokslo metų gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimą ir galimybes;

4.8.       ugdymo turinio integravimo nuostatų;

4.9.       dalyko mokymo intensyvinimo;

4.10.        mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo;

4.11.        švietimo pagalbos teikimo;

4.12.        mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų ir laikotarpių;

4.13.        sprendimų, numatomų mokinių pasiekimams gerinti, konsultacijų mokymosi pagalbai teikti;

4.14.        neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, pasirinkimų ir organizavimo būdų. Minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti;

4.15.        klasių dalijimo, laikinųjų (mobiliųjų) grupių sudarymo ir skaičiaus, atsižvelgus į skirtas mokymo lėšas;

4.16.        mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose kitose edukacinėse aplinkose; mokymo ir mokymosi išteklių įgijimo ir naudojimo keliamiems gimnazijos tikslams įgyvendinti;

4.17.        ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių;

4.18.        pažintinės ir kultūrinės veiklos organizavimo, brandos darbų organizavimo;

4.19.        karjeros, sveikatos ugdymo organizavimo;

4.20.        reikalavimų mokinių elgesiui (žr. Marijampolės Sūduvos gimnazijos darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Marijampolės Sūduvos vidurinės mokyklos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-259, Mokymo sutartis).

4.21.        pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, panaudojimo;

4.22.        bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų ir būdų;

4.23.        bendradarbiavimo su įstaigomis, įmonėmis ar asociacijomis ir kt. tikslų ir būdų.

5.         Gimnazijos Mokytojų taryboje priimti susitarimai ir sprendimai dėl ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių bei ugdymo turinio dokumentacijos tvirtinimo ir derinimo:

5.1.       gimnazijoje rengiami pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programos (rengia dalykų mokytojai, aptaria metodinėse grupėse) tvirtinamos direktoriaus įsakymu. Programos rengiamos remiantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu numatyta tvarka;

5.2.       ilgalaikiai planai derinami su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui;

5.3.       pagal poreikį ir darbo patirtį, vadovaudamiesi ilgalaikiu planu, mokytojai rengia etapo (ciklo) trumpalaikius planus;

5.4.       detaliuosius pamokų planus rengia tik jauni specialistai ir mokytojai, dėl kurių darbo buvo gauta tėvų, mokinių nusiskundimų;

5.5.       ilgalaikiai planai rengiami pagal gimnazijos Metodinės tarybos pateiktas rekomendacijas. Ilgalaikiame plane numatomi didieji (ilgalaikiai, prioritetiniai, metų) ugdymo tikslai, kylantys iš klasės situacijos analizės, stambieji darbo etapai, jų nuoseklumas, apytikriai paskirstomas laikas, pasižymima, kuriomis priemonėmis reikia pasirūpinti iš anksto;

5.6.       ilgalaikiame plane numatomas diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas, numatomi kontroliniai ir kiti stambesni, vertinami darbai, kuriuos būtina derinti su kitų dalykų mokytojais, iš anksto parengiamos jiems užduotys;

5.7.       įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdymo turinys planuojamas dvejiems mokslo metams;

5.8.       mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo ugdymo, modulių programos rengiamos metams;

5.9.       pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo ugdymo programos gimnazijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos iki rugsėjo 1 d.

6.         Mokytojai suderina su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui mokomųjų dalykų ilgalaikius planus iki rugpjūčio 30 d.

7.         Ugdymo procesas gimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė – 45 min.

7.1.    UGDYMO PLANŲ LENTELĖ I GIMNAZIJOS KLASĖMS

Dalykas Ia klasė Ib klasė Ic klasė Id klasė Ie klasė If klasė
Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 1 1 1 1 1 1
Kalbos            
Lietuvių kalba 4 4 4 4 4 4
Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3 3
Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3 3 3
Gamtamokslinis ugdymas            
Biologija 2 2 2 2 2 2
Fizika 2 2 2 2 2 2
Chemija 2 2 2 2 2 2
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1
Socialinis ugdymas            
Istorija 2 2 2 2 2 2
Pilietiškumo pagrindai 1 1 1 1 1 1
Geografija 2 2 2 2 2 2
Ekonomika            
Meninis ir technologinis ugdymas            
Dailė 1 1 1 1 1 1
Muzika 1 1 1 1 1 1
Technologijos 2/1 1/2 2/1 1/2 2/1 1/2
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2
Žmogaus sauga - /0,5 0,5/- - /0,5 0,5/- - /0,5  0,5/-
             
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 31 31 31 31 31 31

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

 

matematikos akademinių ir praktinių polinkių mokiniams 1 1 1
lietuvių k. akademinių ir praktinių polinkių mokiniams 1 1 1
Pamokos pasirenkamiesiems dalykų moduliams            
lietuvių kalbos 1* 1* 1* 1* 1* 1*
matematikos 1* 1* 1* 1* 1* 1*
anglų kalbos 1* 1* 1*      
biotechnologijos 1* 1*
prancūzų kalbos 1* 1*
ugdymo karjerai 1* 1*
laikinųjų grupių sudarymui 3 3 3 2 2 2
Maksimalus mokinio pamokų skaičius 35 35 35 35 35 35
Neformalusis švietimas 2 2 2 2 2 2

*pamokos neprivalomos, mokinys gali rinktis ir kitus pasirenkamuosius dalykus (modulius).

 

7.2.    UGDYMO PLANŲ LENTELĖ II GIMNAZIJOS KLASĖMS

 

Dalykai

IIa

klasė

IIb

klasė

IIc

klasė

IId

klasė

IIe klasė

IIf

klasė

Dorinis ugdymas (tikyba, arba etika) 1 1 1 1 1 1
Kalbos            
Lietuvių kalba 5 5 5 5 5 5
Užsienio kalba (1-oji) 3 3 3 3 3 3
Užsienio kalba (2-oji) 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 4 4 4 4
Gamtamokslinis ugdymas            
Biologija 1 1 1 1 1 1
Fizika 2 2 2 2 2 2
Chemija 2 2 2 2 2 2
Informacinės technologijos 1 1 1 1 1 1
Socialinis ugdymas            
Istorija ir pilietiškumo pagrindai 3 3 3 3 3 3
Geografija 1 1 1 1 1 1
Ekonomika 1 1 1 1 1 1
Meninis ir technologinis ugdymas            
Dailė 1 1 1 1 1 1
Muzika 1 1 1 1 1 1
Technologijos 1 1 1 1 1 1
Kūno kultūra 2 2 2 2 2 2
Žmogaus sauga - - - - - -
  - - - - - -
Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius 31 31 31 31 31 31
Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti matematikos akademinių ir praktinių  polinkių mokiniams 1 1 1 1 1 1
lietuvių k. akademinių ir  praktinių polinkių mokiniams 1 1 1 1 1 1
Pamokos pasirenkamiesiems dalykų moduliams            
lietuvių kalbos 1* 1* 1* 1* 1* 1*
matematikos 1* 1* 1*      
anglų kalbos 1* 1* 1* 1* 1* 1*
biotechnologijos 1* 1*
prancūzų kalbos 1* 1*
ugdymo karjerai 1* 1*
laikinųjų grupių sudarymui 1 1 1 2 2 2
Maksimalus mokinio pamokų skaičius 35 35 35 35 35 35
Neformalusis švietimas 3 3 3 3 3 3

*pamokos neprivalomos, mokinys gali rinktis ir kitus pasirenkamuosius dalykus (modulius).

 

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

1 wifi

Pagalba mokiniui

Alternative flash content

Requirements

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2017 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.