foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

centras

Projektinė veikla (LT)

EU flag LLP LT 01

logo3europe

Projects (EN)

baneris

logo3europe

Draugai

new logo IL 254x75

 

naujausias1

 

Chrestomatija baner

 

small tinklas

 

Be pavadinimo

 

 
 

Zdanys.jpg

 Alvydas Zdanys

 

1.Direktorius:
1.1.      vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir Metinių veiklos programų, Gimnazijos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;
1.2.      tvirtina Gimnazijos darbuotojų etatų sąrašą;
1.3.      skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsižvelgdamas į priskirtas Gimnazijos veiklos kuravimo sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
1.4.      tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
1.5.      Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
1.6.      priima mokinius į Gimnaziją Marijampolės savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro (nutraukia) Mokymo sutartis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokiniais (nuo 14 metų amžiaus);
1.7.      vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę; suderinęs su Gimnazijos taryba, jas tvirtina;
1.8.      sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
1.9.      organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos darbą, materialinius ir intelektinius išteklius;
1.10.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
1.11.  sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
1.12.  Gimnazijos vardu sudaro sutartis;
1.13.  organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
1.14.  teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Gimnazijos turtu, lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų
valdymą ir naudojimą;
1.15.  rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas jiems kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
1.16.  inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą;
1.17.  inicijuoja mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų sistemų kūrimą;
1.18.  teikia informaciją apie Gimnazijoje vykdomas ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
1.19.  užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi Gimnazijoje;
1.20.  sudaro specialiojo ugdymo komisiją, organizuoja specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams ir vaikams, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės;
1.21.  imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
1.22.  inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;
1.23.  bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
1.24.  atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
1.25.  vykdo ir kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose numatytas funkcijas.

2.Dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui.

3.Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą ir Gimnazijos darbą, vykdymą, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Mano dienynas

new logoDienyno adminstratorius - 
Darius Kazlauskas
kazlauskasd@gmail.com

Pagalbos linija

33
Kamuoja abejonės?
KLAUSK PSICHOLOGO !
32
 
Tėvų linija
 

1 wifi

get

GPIS

ibtywb2

musu pinigai

header short

EMP sugedo 210x105

© 2019 Marijampolės Sūduvos gimnazija Visos teisės saugomos. Kopijuoti turinį be raštiško gimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.